Zakelijke Telefonie MKB Tele.com

Met al meer dan 10 jaar ervaring van het leveren van telefoondiensten, kunt u bij MKB Tele.com vertrouwen op een stabiele en betrouwbare telefoonverbinding. Wij leveren maatwerk op uw locatie!

INHOUD

 • 1 Begripsbepalingen  
 • 2 Algemene Bepalingen
 • 3 Prijs en Betaling     
 • 4 Borgstelling, Waarborgsom, Bankgarantie 
 • 5 Geheimhouding  
 • 6 Risico, Eigendom en Zorgplicht
 • 7 Garantie
 • 8 Rechten van Intellectuele Eigendom
 • 9 Medewerking door Opdrachtgever
 • 10 (Leverings)Termijnen en Verzuim 
 • 11 Duur van de Overeenkomst en Beëindiging 
 • 12 Opschorting
 • 13 Ontbinding van de Overeenkomst
 • 14 Aansprakelijkheid van Leverancier; Vrijwaring  
 • 15 Overmacht 
 • 16 Wijziging en Uitbreiding van Werkzaamheden, Prestaties en/of Leveringen
 • 17 Verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet  
 • 18 Slotbepalingen


1. BEGRIPSBEPALINGEN

Aanvullende Voorwaarden: 
voorwaarden die gelden voor de levering van specifieke producten en/of Diensten en die gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden: 
de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.

Dienstbeschrijving: 
bijlage bij de Overeenkomst waarin de Dienst is beschreven.

Diensten: 
door of namens Leverancier aan Opdrachtgevers te verlenen elektronische communicatie-, ICT of andere, daarmee samenhangende diensten.

Leverancier: 
De MKB Telecom

Opdrachtgever: 
degene die handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf met wie Leverancier een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Hierna te noemen klant

Overeenkomst: 
de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan Leverancier de daarin genoemde goederen en/of Diensten aan Opdrachtgever levert

Partij(en):
de Opdrachtgever of Leverancier afzonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk (“Partijen”)

Voorzieningen: 
alle kabels, rand-, meet- of andere apparatuur, modems, smartcards en eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie en programmatuur die eigendom zijn en blijven van Leverancier en die Opdrachtgever ten behoeve van de Diensten van Leverancier huurt of in bruikleen heeft of die door Leverancier op de locatie van Opdrachtgever in het kader van een Overeenkomst zijn aangebracht of geplaatst

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij MKB Telecom goederen en/of Diensten van welke aard dan ook aan Klant levert. Tevens zijn van toepassing, de Aanvullende Voorwaarden Electronische Communicatiediensten.

2.2 In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, Dienstbeschrijving, de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden geldt de volgende rangorde:
1 de Overeenkomst
2 de Dienstbeschrijving
3 de Aanvullende Voorwaarden
4 de Algemene Voorwaarden

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant en/of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door MKB Telecom van documenten van Klant en/of derden waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.

2.4 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarop, komen tot stand:
a door en op de datum van ondertekening door beide partijen van een aanbieding van MKB Telecom of enig ander document;
b op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van MKB Telecom dat de aanvraag van Klant is geaccepteerd;
c wanneer Klant MKB Telecom feitelijk in staat stelt met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen of de Dienst te leveren.

3.PRIJS EN BETALING

3.1 Alle prijzen en tarieven in Euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten zijn niet in de prijzen en tarieven inbegrepen en kunnen door MKB Telecom apart in rekening worden gebracht.

3.2 Alle overeengekomen prijzen en tarieven worden jaarlijks per 1 januari verhoogd volgens
de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde prijsindex CAO lonen voor zakelijke dienstverlening. Indien de prijsindex in enig jaar negatief is, zal geen prijsaanpassing plaatsvinden

3.3 MKB Telecom behoudt zich het recht voor om naast de jaarlijkse prijsindexering, de overeengekomen prijzen en tarieven, na Klant daarvan minimaal vier weken van tevoren op de hoogte te hebben gesteld, één keer per jaar te verhogen. Klant heeft in geval van prijsverhoging gebaseerd op dit artikel 3.3 uitsluitend het recht om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen in de volgende gevallen:
a indien de prijsverhoging betrekking heeft op een openbare elektronische communicatiedienst; of
b indien de prijswijziging geen betrekking heeft op een openbare elektronische communicatiedienst en de prijsverhoging hoger is dan 5%.

3.4 MKB Telecom brengt de door Klant verschuldigde bedragen als volgt in rekening:
a eenmalig verschuldigde bedragen worden op (op)leverdatum gefactureerd;
b periodiek verschuldigde bedragen worden vooraf gefactureerd en zijn verschuldigd vanaf datum oplevering of feitelijke ingebruikname van de Dienst;
c gebruikskosten en op tijd en materiaal gebaseerde bedragen worden maandelijks
achteraf gefactureerd.

3.5 Facturen dienen door Klant te worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Indien op de factuur geen betalingstermijn wordt genoemd, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum. In het geval automatische incasso is overeengekomen wordt dit op de factuur aangekondigd

3.6 Bezwaren tegen gefactureerde bedragen, dienen vóór het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan MKB Telecom kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de juistheid van de gefactureerde bedragen na het verstrijken van de betalingstermijn tussen partijen komt vast te staan. Voor de bepaling van de door Klant verschuldigde bedragen zijn de gegevens van MKB Telecom beslissend, tenzij Klant aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.

3.7 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de voor hem geldende betalingstermijn voldoet, is Klant in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is. Alsdan is MKB Telecom gerechtigd tot de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente) en tot redelijke vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten en incassokosten.

3.8 Het recht van Klant op verrekening is uitgesloten.

3.9 Klant is uitsluitend gerechtigd tot opschorting voor het betwiste deel van de vordering. Indien Klant een beroep doet op opschorting zal zij MKB Telecom
binnen vijf werkdagen op de hoogte stellen van de redenen daarvan.

4. BORGSTELLING, WAARBORGSOM, BANKGARANTIE

4.1 MKB Telecom heeft het recht om van Klant zekerheden te vorderen in de vorm van een borgstelling, bankgarantie, waarborgsom of een andere vorm van zekerheid als er gerede twijfel bestaat of Klant aan zijn betalingsverplichting zal kunnen voldoen.

4.2 Het bedrag waarvoor zekerheid gesteld dient te worden, zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Klant over een periode van zes maanden aan MKB Telecom verschuldigd zal zijn ter zake van de overeengekomen goederen en/of Diensten.

4.3 Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal MKB Telecom meedelen dat de borgstelling of de bankgarantie of een andere vorm van zekerheid kan vervallen dan wel wordt de waarborgsom terugbetaald.

4.4 Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

5. GEHEIMHOUDING

Partijen zullen geheimhouding betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen en die zijn aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van die informatie en gegevens, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie en/of gegevens gebiedt. De plicht tot geheimhouding eindigt één jaar na het beëindigen van de Overeenkomst.

6. RISICO, EIGENDOM EN ZORGPLICHT

6.1 Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van een zaak gaat over op Klant op het moment van aflevering.

6.2 MKB Telecom behoudt het eigendom van de zaken tot het moment dat de Klant alle verschuldigde bedragen heeft betaald. Klant zal de zaken zolang hij het eigendom nog niet heeft verkregen niet vervreemden, belenen of verpanden, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze, onder welke titel dan ook ter beschikking van derden stellen.

6.3 Het risico voor tenietgaan, verlies, diefstal of achteruitgang van een Voorziening gaat over op Klant op het moment waarop deze Voorzieningen zijn aangebracht of geplaatst op een locatie van Klant, dan wel anderszins aan Klant ter beschikking zijn gesteld.

6.4 Klant dient er voor zorg te dragen dat de Voorzieningen op een geschikte (droge en trillingsvrije) locatie worden geplaatst. Klant zal op de Voorzieningen aangebrachte type- en serienummers, logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.

6.5 Klant is niet gerechtigd wijzigingen in de Voorzieningen aan te brengen (inclusief wijzigingen in meegeleverde of in de Voorzieningen geïmplementeerde software) of deze te verplaatsen of te beschadigen, dan wel deze door anderen dan MKB Telecom te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, behoudens met instemming van MKB Telecom.

6.6 Klant dient MKB Telecom onverwijld in te lichten indien beslag wordt of dreigt te worden gelegd op de zaken of Voorzieningen of anderszins eigendomsrechten van MKB Telecom of van door hem ingeschakelde derden dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij MKB Telecom berust, is MKB Telecom gerechtigd de zaken bij de Klant terug te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant. De Klant dient MKB Telecom toegang te verlenen tot de locatie waar de zaken zich bevinden.

7. GARANTIE

7.1 MKB Telecom zal de goederen en Diensten leveren in overeenstemming met in de Overeenkomst overeengekomen technische en/of functionele specificaties. MKB Telecom garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van Diensten.

7.2 a De garantieperiode voor zaken bedraagt één jaar, ingaande op de datum van aflevering.
b De garantie op zaken omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van (onderdelen van) de zaken in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen. De vervangen onderdelen worden automatisch eigendom van MKB Telecom.
c Geen garantie wordt verleend op zaken waarvan Klant niet kan aantonen dat hij deze binnen de garantieperiode MKB Telecom geleverd heeft gekregen.

7.3 a De garantieperiode voor systeemsoftware bedraagt drie maanden, ingaande op de dag na levering van de systeemsoftware.
b De garantie op systeemsoftware omvat het kosteloos opsporen en corrigeren van fouten in het geval de software niet functioneert conform de tussen partijen overeengekomen technische en functionele specificaties.
c MKB Telecom garandeert niet dat de systeemsoftware zonder onderbreking of geheel foutloos zal functioneren noch dat alle fouten zullen worden verbeterd.

7.4 De werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden alleen binnen Nederland verricht op een door MKB Telecom aan te geven adres.

7.5 De garantie vervalt indien:
1 reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan MKB Telecom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MKB Telecom;
2 de zaken naar het oordeel van MKB Telecom zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
3 typenummers, serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
4 wijzigingen in het garantiebewijs en/of aankoopbon zijn aangebracht;
5 door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
6 defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van (goedgekeurde) zaken;
7 defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
8 defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
9 de verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken.

7.6 Indien MKB Telecom zaken heeft geleverd onder fabrieksgarantie, dan gelden uitsluitend de garantievoorwaarden en de garantietermijn van de fabrikant.

7.7 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen onderdelen, 3 maanden bedraagt.

7.8 Eventuele verzend- of voorrijkosten kunnen aan Klant in rekening worden gebracht.

8. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Met inachtneming van de in de Overeenkomst gestelde beperkingen en voorwaarden, verleent MKB Telecom aan de Klant een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om de programmatuur, apparatuur of andere in verband met de Overeenkomst geleverde zaken en ter beschikking gestelde Voorzieningen te gebruiken in de vorm waarin ze zijn geleverd dan wel ter beschikking zijn gesteld, en wel uitsluitend voor interne doeleinden en voor zover noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de uit hoofde van de Overeenkomst geleverde Diensten.

8.2 De intellectuele of industriële eigendomsrechten van alle door MKB Telecom krachtens of in verband met de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere zaken en Voorzieningen, met inbegrip van documentatie, berusten bij MKB Telecom en/of bij de derde die MKB Telecom heeft gemachtigd de programmatuur, apparatuur of andere zaken aan de Klant ter beschikking te stellen. De Klant verkrijgt slechts rechten voor zover die hem in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend.

8.3 MKB Telecom spant zich maximaal in om te waarborgen dat het gebruik door de Klant van de programmatuur, apparatuur en andere door MKB Telecom in verband met de Diensten ter beschikking gestelde zaken en Voorzieningen geen inbreuk maken op de intellectuele of andere eigendomsrechten van derden.

8.4 MKB Telecom zal de Klant vrijwaren en verdedigen tegen aanspraken van derden die verband houden met vermeende inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden door programmatuur, apparatuur of andere door MKB Telecom in verband met de Dienst(en) ter beschikking gestelde zaken en Voorzieningen, op voorwaarden dat: Klant : (i) MKB Telecom onverwijld van dergelijke aanspraken in kennis stelt; (ii) de aanspraken niet erkent; en (iii) medewerking verleent aan de verdediging tegen dergelijke aanspraken. De vrijwaringsverplichting vervalt indien en voor zover de vermeende inbreuk redelijkerwijs kan worden toegeschreven aan misbruik van of aanpassingen aan de desbetreffende programmatuur, apparatuur of andere zaken door de Klant, diens klanten, gelieerde ondernemingen, agenten of onderaannemers, wanneer de (vermeende) inbreuk een indirecte inbreuk betreft, of wanneer de (vermeende) inbreuk oorsprong heeft in de combinatie van de desbetreffende programmatuur, apparatuur of andere in verband met de Overeenkomst geleverde zaken met andere producten, programmatuur of elementen die niet geleverd zijn door MKB Telecom.

8.5 Indien een rechter onherroepelijk heeft beslist dat de Klant inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden als gevolg van een handeling of omissie aan de zijde van MKB Telecom, dan zal MKB Telecom, naar eigen keuze: 
a maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen, zoals het vervangen van de inbreukmakende Dienst voor een functioneel gelijkwaardige andere dienst of het wijzigen van de Dienst zodat deze niet langer meer inbreuk maakt maar functionele wel gelijkwaardig blijft, of
b de Diensten beëindigen en aan de Klant eventueel reeds ontvangen bedragen voor nog niet verleende diensten terug betalen.

9. MEDEWERKING DOOR KLANT

9.1 Klant zal steeds tijdig al die informatie verstrekken die nuttig en noodzakelijk kan zijn voor uitvoering van de Overeenkomst en staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is.

9.2 Indien Klant de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie en (hulp) middelen, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stelt aan MKB Telecom of als Klant anderszins tekort schiet in zijn verplichtingen, heeft MKB Telecom het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

9.3 Klant zal medewerkers van MKB Telecom steeds toegang geven tot de locaties waar de werkzaamheden uitgevoerd dan wel waar de Diensten geleverd moeten worden.

10. LEVERINGS)TERMIJNEN EN VERZUIM

10.1 Alle door MKB Telecom genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt MKB Telecom niet in verzuim.

10.2 Indien overschrijding van enige (leverings)termijn dreigt, zullen MKB Telecom en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10.3 Verzuim van MKB Telecom treedt pas in nadat Klant MKB Telecom schriftelijke in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en MKB Telecom niet binnen die redelijke termijn nakomt.

11. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEEINDIGING

11.1 Een Overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt na afloop van de initiële contractsduur telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij Klant of MKB Telecom de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de initiële contractsduur of de verlengingsperiode.

11.2 Een Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde duur kan door elk van de partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien een minimale duur is overeengekomen, geldt dat opzegging eerst kan geschieden na verloop van de minimale duur. Indien partijen geen opzegtermijn zijn overeengekomen, geldt een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de initiële contractsduur of de verlengingsperiode.

11.3 Indien Klant een Dienst vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt is MKB Telecom gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd

11.4 Naast het bepaalde in de voorgaande leden is MKB Telecom gerechtigd levering van de Dienst(en) te beëindigen, met inachtneming van een aankondigingstermijn van ten minste drie maanden, indien technische of (bedrijfs)economische redenen daartoe noodzaken. In dat geval biedt MKB Telecom zo mogelijk een vervangende dienst aan. Indien de Klant de dienst niet wenst te accepteren, of indien geen vervangende dienst beschikbaar is, wordt de Overeenkomst beëindigd op de datum dat MKB Telecom de dienstverlening staakt

11.5 Het bepaalde in artikel 11.4 is tevens van toepassing indien MKB Telecom niet meer kan beschikken over specifieke producten en/of diensten die door derden worden geleverd, door oorzaken die buiten de macht van MKB Telecom liggen.

12. OPSCHORTING

12.1 Naast de wettelijke gronden voor opschorting, is MKB Telecom gerechtigd de dienstverlening met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten en, indien van toepassing, Apparatuur, data of kabels van de Klant van installaties, apparatuur en/of het netwerk van MKB Telecom los te koppelen, uit te schakelen of de elektronische toegang ertoe te blokkeren indien:
a MKB Telecom daartoe verplicht wordt door een overheidsinstelling of toezichthouder;
b dit noodzakelijk is voor de naleving (of handhaving) van (gewijzigde) wet- of regelgeving;
c MKB Telecom daarmee uitvoering geeft aan een gerechtelijk bevel of een vonnis;
d de kwaliteit of beschikbaarheid van de diensten die MKB Telecom aan andere klanten
levert, wordt, of dreigt te worden, geschaad door het gedrag van de Klant of diens personeel, of door de apparatuur of kabels van de Klant;
e de veiligheid van personen of goederen wordt, of dreigt te worden, geschaad door het gedrag van de Klant of diens personeel;
f sprake is van een situaties waarin onmiddellijk moet worden gehandeld, bijvoorbeeld om de veiligheid van personen of de integriteit van het netwerk te beschermen;
g er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat het aanbieden of gebruiken van informatie of diensten die via de Dienst worden aangeboden wettelijk niet is toegestaan dan wel onrechtmatig is jegens derden.

12.2 De Klant blijft gedurende de in artikel 12 lid 1, bedoelde periode van de opschorting betaling verschuldigd.

12.3 Voor zover MKB Telecom de dienstverlening heeft opgeschort omdat Klant een verplichting niet nakomt, dan is MKB Telecom bij hervatting van de dienstverlening na opschorting gerechtigd om eventuele heraansluitingskosten in rekening te brengen.

13. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

13.1 Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is MKB Telecom gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Klant:
a surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

14. AANSPRAKELIJKHEID VAN MKB TELECOM; VRIJWA-RING

14.1 De totale aansprakelijkheid van MKB Telecom, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van de schade en tot de daarbij genoemde maximum bedragen welke worden genoemd in de Algemene aansprakelijkheidsverzekering van MKB Telecom.

14.2 De in artikel 14 lid 1 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid vervallen in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur van MKB Telecom.

14.3 Aansprakelijkheid van MKB Telecom voor niet in artikel 14.1 opgenomen schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en leegloop van personeel, aan derden verschuldigde boetes en vergoedingen en verminderde goodwill is te allen tijde uitgesloten.

14.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MKB Telecom meldt.

14.5 De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op vrijwaringen.

14.6 Indien Partijen naast het recht op schadevergoeding een boete zijn overeengekomen, zullen de eventueel verbeurde contractuele boetes en uitgekeerde en/of uit te keren bedragen op grond van vrijwaringen in mindering worden gebracht op de eventuele schadevergoeding terzake van dezelfde gebeurtenis.

14.7 Klant vrijwaart MKB Telecom en medewerkers van MKB Telecom voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door MKB Telecom geleverde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen.

15. OVERMACHT

15.1 Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

15.2 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, gebrek aan en/of ziekte van Personeel alsmede een tekortkoming jegens MKB Telecom van de toeleveranciers  van MKB Telecom of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van MKB Telecom.

15.3 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

16. WIJZIGING EN UITBREIDING VAN WERKZAAMHEDEN, PRESTATIES EN/OF LEVERINGEN

16.1 Indien MKB Telecom op verzoek of met instemming van Klant werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door Klant aan MKB Telecom worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MKB Telecom of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken de meerkosten in rekening worden gebracht. MKB Telecom is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

16.2 Klant aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden, prestaties, of leveringen als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de verplichtingen, de wederzijdse verantwoordelijkheden van Klant en MKB Telecom en de overeengekomen tarieven van MKB Telecom, kunnen worden beïnvloed.

17. VERPLICHTINGEN UIT DE WET BESCHERMING PERSOONS-GEGEVENS EN DE TELECOMMUNICATIEWET

17.1 Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en voor zover het MKB Telecom betreft tevens de Telecommunicatiewet na te komen.

17.2 MKB Telecom is gerechtigd om doorgifte van ongewenste communicatie als bedoeld in artikel 11.7 Telecommunicatiewet zoals spamberichten, malware en virussen te blokkeren.

18. SLOTBEPALINGEN

18.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

18.3 MKB Telecom is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en opnieuw te deponeren bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland.

18.4 MKB Telecom is te allen tijde gerechtigd een Dienst te wijzigen of bepaalde onderdelen van de Dienst te vervangen door andere onderdelen waarbij het wezenlijke karakter van de Dienst in stand zal blijven.

18.5 Door MKB Telecom aan de Klant verleende gebruiksrechten op de Diensten zijn strikt persoonlijk. Het is de Klant niet toegestaan rechten (door) te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

18.6 MKB Telecom is gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. Dit ontslaat MKB Telecom
echter op geen enkele wijze van zijn verplichtingen.

18.7 MKB Telecom heeft het recht de Overeenkomst(en) met Klant over te dragen aan derden. Klant zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen. In geval MKB Telecom hiertoe overgaat, zal zij Klant hierover informeren.

18.8 Klant dient alle mededelingen en kennisgevingen in het kader van een overeenkomst te zenden naar het adres van de daarvoor aangewezen persoon of afdeling.

18.9 Indien bepalingen of delen van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of bijlagen daarbij in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, zullen de overige bepalingen of zal het geldige deel van de ongeldige bepaling volledig van kracht en afdwingbaar blijven, zonder enig gevolg voor de overige verplichtingen van Partijen. Voorts zal de onwettige, ongeldige of niet- afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële
strekking.

Voordelen Zakelijke telefonie bij MKB Tele.com

 • MKB Tele.com regelt het +

  Wij regelen de gehele overstap, van offerte tot installatie.
 • Betrouwbaar en stabiel netwerk +

  Wij houden 24/7 ons netwerk in de gaten, zo kunnen we problemen zo snel mogelijk verhelpen.
 • Oplossingen op maatwerk +

  Wij willen het beste voor uw bedrijf, zodat u geen kosten weggooit. Hiervoor is maatwerk nodig.
 • 1

 MKB Telefonie, MKB Vaste telefonie, MKB zakelijke vaste telefonie, Yealink telefoon, www.mkbtele.com

Zakelijk telefonie door MKB Tele.com:

 • Via VoIP telefonie geen vaste telefooncentrale nodig!
 • 1
 • 2
 • 3