Zakelijke Telefonie MKB Tele.com

Met al meer dan 10 jaar ervaring van het leveren van telefoondiensten, kunt u bij MKB Tele.com vertrouwen op een stabiele en betrouwbare telefoonverbinding. Wij leveren maatwerk op uw locatie!

INHOUD

 • 1 Begripsbepaling
 • 2 Toepasselijkheid
 • 3 Het in dienst stellen en wijzigen van (Aanvullende) Elektronische Communicatiediensten
 • 4 Onderhoud en Storingen
 • 5 Wijziging in de eigenschappen van de Elektronische Communicatiedienst of het Elektronisch Communicatienetwerk
 • 6 Spamfilter / E-Mailvirusscan
 • 7 Gebruik
 • 8 Verhuizing
 • 9 Vergoedingen
 • 10 Nummertoekenning en Nummerbehoud

1. BEGRIPSBEPALING

De met een hoofdletter aangeduide begrippen in deze Aanvullende voorwaarden hebben de betekenis zoals omschreven in de Algemene Leveringsvoorwaarden en in dit artikel 1.

Aansluiting:

de mogelijkheid om gebruik te maken van de Elektronische Communicatiedienst met inbegrip van de daarvoor benodigde Voorzieningen.

Aanvullende Diensten:

producten en/of diensten die door Klant kunnen worden afgenomen in aanvulling op de Elektronische Communicatiedienst.

Aanvullende Voorwaarden:

deze aanvullende voorwaarden die gelden voor Zakelijke Elektronische Communicatiediensten.

Algemene leveringsvoorwaarden:

de Algemene Leveringsvoorwaarden van MKB Tele.com.

Elektronische Communicatiedienst:

een Dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat uit het overbrengen van signalen via Elektronische communicatienetwerken, met uitzondering van contentdiensten.

Elektronisch Communicatienetwerk:

de apparatuur en andere technische middelen die overdracht van en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Aansluitingen via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

Randapparaten:

apparaten die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect te worden aangesloten op het Elektronisch communicatienetwerk dan wel op de Voorzieningen, ten behoeve van de overbrenging, verwerking of ontvangst van informatie (bijvoorbeeld telefoons, P(A)BX’en, computers en televisies) en die eigendom zijn van Klant;

Leverancier:

MKB Tele.com Opdrachtgever: degene die handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf met wie Leverancier een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Hierna te noemen: klant Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij MKB Tele.com zakelijke Elektronische Communicatiediensten levert aan Klant.

3. HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEDIENSTEN

3.1 Indien de Voorzieningen voor het in dienst stellen van een Elektronische Communicatiedienst aanwezig en beschikbaar zijn, wordt de Elektronische Communicatiedienst zo spoedig mogelijk in dienst gesteld.

3.2 Indien de Voorzieningen voor het in dienst stellen van een Elektronische Communicatiedienst niet aanwezig of beschikbaar zijn, zal MKB Tele.com deze realiseren binnen de termijn die bij de bevestiging van de acceptatie van de aanvraag aan Klant is medegedeeld.

3.3 Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op het leveren van aanvullende diensten en voor wijziging van een aansluiting.

4. ONDERHOUD EN STORINGEN

4.1 Elektronische Communicatiediensten worden door en voor rekening van MKB Tele.com onderhouden. Ten behoeve van onderhoud kan MKB Tele.com tijdelijk (een deel van) de Elektronische Communicatiedienst buiten gebruik stellen. MKB Tele.com zal dit tot een minimum beperken en dit tijdig aan Klant mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

4.2 Klant dient een storing in het functioneren van de Elektronische Communicatiedienst zo spoedig mogelijk aan MKB Tele.com te melden. Storingen worden zoveel mogelijk binnen vijf werkdagen nadat zij aan MKB Tele.com zijn gemeld onderzocht. Klant dient zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek. MKB Tele.com zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

4.3 De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van MKB Tele.com. Deze kosten kunnen aan Klant in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten van Klant in strijd met de Algemene Voorwaarden of deze Aanvullende Voorwaarden of de storing is ontstaan door niet goed functionerende Randapparaten of de aanwezigheid van andere aan Klant toebehorende apparatuur op de overeengekomen locatie die van invloed is op de Elektronische Communicatiedienst.

4.4 Indien een storing zich (mede) uitstrekt tot Aansluitingen van andere klanten van MKB Tele.com, is MKB Tele.com gerechtigd ook de daardoor veroorzaakte kosten in rekening te brengen bij Klant vanaf wiens Aansluiting de storing is veroorzaakt.

5. WIJZIGING IN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE ELEKTRONISCHE COMMUNCIATIEDIENST OF HET ELEKTRONISCH COMMUNICATIENETWERK

5.1 MKB Tele.com is gerechtigd de technische eigenschappen van de Elektronische Communicatiedienst of van het Elektronisch Communicatienetwerk te wijzigen om te (blijven) voldoen aan: (i) bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of (ii) aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek. MKB Tele.com spant zich in deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van Klant en de door hem gebruikte Randapparaten. Indien dat niet mogelijk is en een wijziging redelijkerwijs voorzienbare financiële consequenties heeft voor Klant zal de wijziging niet eerder plaatsvinden dan één maand nadat deze is bekendgemaakt of zoveel langer als redelijkerwijs mogelijk is.

6. SPAMFILTER / E-MAILVIRUSSCAN

6.1 Klant stemt in met het gebruik van software door MKB Tele.com welke voor Klant bestemde e-mailberichten filtert op spamberichten en virussen. Klant staat er voor in dat de verzender van voor Klant bestemde e-mail -berichten instemt met het gebruik van software door MKB Tele.com welke de verzonden e-mailberichten filtert op spamberichten en virussen.

6.2 Indien MKB Tele.com reden heeft om aan te nemen dat een voor Klant bestemde email een spambericht is of een virus bevat, is MKB Tele.com gerechtigd dit spambericht tijdelijk te verplaatsen en/of te verwijderen.

6.3 MKB Tele.com zal zich inspannen om alle spamberichten en virussen te filteren uit de voor Klant bestemde e-mailberichten. MKB Tele.com garandeert uitdrukkelijk niet dat alle spamberichten en virussen zullen worden verwijderd uit de voor Klant bestemde e-mailberichten of dat geen berichten zullen worden verplaatst of verwijderd die niet tot de spamberichten behoren of een virus bevatten.

7. GEBRUIK

7.1 Klant is verantwoordelijk voor het adequaat beveiligen van zijn infrastructuur, Randapparatuur en toegangscodes en staat in voor al het gebruik dat -met of zonder zijn toestemming- van de Elektronische Communicatiedienst en van de aan hem beschikbaar gestelde toegangscode(s) wordt gemaakt. Alle verbruikskosten (waaronder gesprekskosten) zijn voor zijn rekening. Klant staat tevens in voor al hetgeen geschiedt met Voorzieningen op de overeengekomen locatie, voor zover dat aan hem toerekenbaar is.

7.2 Het is Klant niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen of te laten verrichten die ten doel hebben invloed uit te oefenen op de bedragen, die zonder die handelingen door Klant aan MKB Tele.com verschuldigd zouden zijn geweest voor het gebruik van de Elektronische Communicatiedienst.

7.3 Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Elektronische Communicatiedienst of van aangesloten Randapparaten, is Klant verplicht de door MKB Tele.com te geven redelijke instructies op te volgen.

7.4 Het is niet toegestaan Randapparaten op het Elektronische Communicatienetwerk aan te sluiten die niet voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten. De gevolgen van het aansluiten van Randapparaten die niet voldoen aan de wettelijke vereisten zijn voor rekening en risico van Klant.

7.5 Klant zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar is of onrechtmatig jegens MKB Tele.com en/of derden.

7.6 MKB Tele.com staat er bij het gebruik van de Elektronische Communicatiedienst voor in dat hij, voor zover relevant, de volgende voorschriften in acht neemt: a) Klant zal op geen enkele wijze andere gebruikers van de Elektronische Communicatiedienst of medegebruikers van de infrastructuur waarop de Elektronische Communicatiedienst is gerealiseerd, beperken of hinderen in hun toegang tot de Elektronische Communicatiedienst en/of het gebruik van de Elektronische Communicatiedienst;
b) Klant zal op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van MKB Tele.com en/of derden;
c) MKB Tele.com zal geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede) werking van de software van MKB Tele.com en/of derden kunnen beschadigen;
d) Klant zal geen toegangscode(s) misbruiken of (trachten) aan de Elektronische Communicatiedienst verbonden beveiligingen te doorbreken;
e) Klant zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (spam) verzenden;
f) Klant zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
g) Klant zal geen kinderpornografie of andere strafbare pornografie openbaar maken of verspreiden;
h) Klant zal op geen enkele wijze de Elektronische Communicatiedienst gebruiken om anderen te belasten, te misbruiken, lastig te vallen, te achtervolgen, te bedreigen of op een andere wijze de rechten van anderen te schenden;
i) Klant zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem van een derde (hacken);

8. VERHUIZING

8.1 Indien Klant verhuist of het factuuradres wenst te wijzigen, dient Klant minimaal één maand van tevoren het nieuwe adres aan MKB Tele.com mede te delen. Klant kan zijn Aansluiting mee laten verhuizen naar zijn nieuwe adres, tenzij sprake is van een verhuizing naar een gebied waar de Elektronische Communicatiedienst niet door MKB Tele.com geleverd kan worden. In geval van verhuizing dient Klant Randapparatuur en Voorzieningen, met uitzondering van kabels, wanddozen e.d. die onlosmakelijk met de locatie verbonden zijn, te demonteren en mee te nemen naar het nieuwe adres.

8.2 MKB Tele.com stelt in overleg met Klant vast wanneer de verhuizing van de Aansluiting zal plaatsvinden. Indien de Aansluiting op de afgesproken datum niet werkend wordt opgeleverd op het nieuwe adres, zal in overleg een nieuw tijdstip voor de verhuizing van de Aansluiting vastgesteld worden.

8.3 Een verhuizing heeft niet de beëindiging of opschorting van de Overeenkomst tot gevolg. Klant blijft gehouden de periodieke en gebruiksvergoedingen te blijven voldoen alsmede de kosten verbonden aan de verhuizing van de Aansluiting.

9. VERGOEDINGEN

9.1 De voor de Elektronische Communicatiediensten verschuldigde eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de Aansluiting in dienst is gesteld. Indien het in dienst stellen wordt verhinderd doordat MKB Tele.com ten gevolge van aan Klant toerekenbare omstandigheden onvoldoende toegang heeft tot een locatie waar een Aansluitpunt moet worden geïnstalleerd, zijn de bedragen verschuldigd vanaf de datum waarop indienststelling zou hebben plaatsgevonden indien wel voldoende toegang zou zijn verleend.

9.2 Na beëindiging van de Overeenkomst dient Klant op eerste verzoek van MKB Tele.com de gelegenheid tot verwijdering van de Voorzieningen op de overeengekomen locatie te bieden. Indien Klant één Maand na beëindiging van de Overeenkomst MKB Tele.com nog niet in de gelegenheid heeft gesteld de werkzaamheden te verrichten, blijven de periodieke vergoedingen door hem verschuldigd tot het moment dat MKB Tele.com de hier bedoelde werkzaamheden heeft kunnen verrichten.

10. NUMMERTOEKENNING EN NUMMERBEHOUD

10.1 Ten behoeve van het gebruik van een Aansluiting voor vaste telefonie, verstrekt MKB Tele.com aan Klant één of meer nummers, tenzij een telefoonnummer dat reeds bij Klant in gebruik is of een aan hem door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) –voormalig OPTA– toegewezen nummer daarvoor kan worden geaccepteerd. Indien het telefoonnummer van Klant in gebruik is bij een andere aanbieder, kan het telefoonnummer worden behouden als de overeenkomst met die aanbieder wordt beëindigd en die aanbieder aan nummerbehoud meewerkt.

10.2 MKB Tele.com is gerechtigd een telefoonnummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummertoewijzing door ACM, alsmede wijzigingen in de Elektronische Communicatiedienst of -netwerk of in andere omstandigheden die nummerwijziging noodzakelijk maken.

10.3 Klant kan MKB Tele.com verzoeken om bij beëindiging van de Overeenkomst een bij de Aansluiting gebruikt telefoonnummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere aanbieder waarmee MKB Tele.com afspraken heeft gemaakt voor nummerbehoud.

10.4 Indien Klant een Aansluiting wil verhuizen naar een andere locatie, kan MKB Tele.com ten behoeve van het gebruik van de Aansluiting aan Klant een ander telefoonnummer toekennen. Indien dat geen bijzondere aanpassingen van de Voorzieningen en het Elektronische Communicatienetwerk vraagt en verhuizing plaatsvindt binnen het gebied waarvoor het nummer volgens het nationaal nummerplan geldt, zal MKB Tele.com nummerwijziging waar mogelijk voorkomen.

10.5 MKB Tele.com zal nummerwijziging op grond van lid 2 van dit artikel niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is. Voorts zal MKB Tele.com zich inspannen om gedurende een periode van tenminste één maand na de nummerwijziging er zorg voor te dragen dat degenen die in die periode telefonisch contact zoeken met het oorspronkelijke nummer van Klant over de nummerwijziging worden geïnformeerd.

Voordelen Zakelijke telefonie bij MKB Tele.com

 • MKB Tele.com regelt het +

  Wij regelen de gehele overstap, van offerte tot installatie.
 • Betrouwbaar en stabiel netwerk +

  Wij houden 24/7 ons netwerk in de gaten, zo kunnen we problemen zo snel mogelijk verhelpen.
 • Oplossingen op maatwerk +

  Wij willen het beste voor uw bedrijf, zodat u geen kosten weggooit. Hiervoor is maatwerk nodig.
 • 1

 MKB Telefonie, MKB Vaste telefonie, MKB zakelijke vaste telefonie, Yealink telefoon, www.mkbtele.com

Zakelijk telefonie door MKB Tele.com:

 • Via VoIP telefonie geen vaste telefooncentrale nodig!
 • 1
 • 2
 • 3